Menu

Concurso Trofeos 2017 LXIX Sinjladura

BASES:

BASES PARA A SELECCIÓN DOS PREMIOS DA FESTA DA DORNA 2017

1.- Os premios para cada actividade, as categorías e as cantidades son os que se recollen na seguinte táboa:

ACTIVIDADE

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMO

Cansión de Tasca

1

1

1

Embarcasións

1

1

1

Voo sen motor

1

1

1

Carrilanas

1

1

1

Decorasión de Fanequeiras

1

1

1

Concurso de Tapas

1

1

1

Concurso de Escaparatismo

1

1

1

Maratasón

1

1

1

JiJó

1

1

0

Medallas

160 unidades

2.- Os proxectos/esbozos deberán ser orixinais e inéditos, non seleccionados en ningún outro certame ou concurso, e non poderán ser reproducións totais ou parciais doutras obras xa realizadas con anterioridade.

3.- Os premios de cada actividade deberán ser representativos de cada unha delas e da Festa da Dorna, debendo diferenciarse de algún modo o primeiro, segundo e terceiro premio.

4.- Os premios deberán incluír a inscrición “LXIX Sinjladura”

5.- O premio da Ruta de Tapas deberá ter como tema principal, de modo visible e moi lexible, destacando ante outro elementos o texto “1º, 2º, 3º (segundo sexa o caso) premio da IV  Ruta de  Tapas Estellas Mijelín. LXIX Sinjladura”. O seu formato deberá ser de colgar.

6.- Poderán participar no concurso os artistas locais de Ribeira, entendendo como tales aqueles que residan ou desenvolvan a súa actividade profesional en Ribeira, que nados en Ribeira ou que teñan unha especial vinculación coa Festa da Dorna.

7.-Importe máximo dos premios de Cansión de Tasca, Embarcacións, Voo sen motor, Carrilanas, Decorasión de Fanequeiras e  Concurso de Tapas deberán ser:

  • Os primeiros premios de 90€/unidade (IVE engadido).

  • Os segundos premios de 65€/unidade (IVE engadido).

  • Os terceiros premios de 50€/unidade (IVE engadido).

En ningún caso o importe do conxunto dos tres premios de cada actividade poderá superar os 205€/unidade (IVE engadido).

8. O importe máximo dos tres premios (a suma do primeiro, segundo e terceiro premio) de Concurso de Escaparatismo e Maratasón deberán ser dun importe máximo de 90€/as tres unidades (IVE engadido)

9. O importe máximo dos dous premios do concurso de JiJó (a suma do primeiro e segundo premio) deberá ser dun importe máximo de 60€/as dúas unidades (IVE engadido)

10.- As medallas deberán ser dun importe máximo de 3€/unidade (IVE engadido).

11.- Os proxectos/esbozos presentados poderán ser de material e formato libre, agás o da Ruta de Tapas, que deberá cinguirse ao especificado no punto 5.

12.- Os criterios que terá en conta a R. e I. Cofradía da Dorna para a elección dos premios da Festa da Dorna 2017 serán a orixinalidade da idea e do formato, a súa relación coa actividade á que vai dirixida e o seu prezo final.

13.- O prazo de recepción de propostas estará aberto ata o mércores 15 de marzo de 2017.

14.- A presentación de propostas deberá facerse por medio de envío postal dos proxectos ao Apartado de Correos Nº 16 de Ribeira (15960).

15.- O envío das propostas deberá facerse segundo as seguintes instrucións:

– Os artistas participantes presentarán, dentro do mesmo paquete, en cuxo exterior constará a frase: PROPOSTA PREMIOS FESTA DA DORNA 2016 , dous sobres pechados .

– O primeiro dos sobres, identificado ca letra A, conterá os datos persoais e de contacto do artista. Este sobre non será aberto, para garantir o anonimato do artista, ata que a R. e I. Cofradía da Dorna seleccione os distintos premios.

– O segundo dos sobres, identificado ca letra B, conterá o proxecto/boceto da obra, unha breve memoria explicativa da mesma, o prezo final con IVE engadido e calquera outra información de interese para unha mellor valoración da proposta. Este sobre non conterá ningunha sinatura, nome, marca ou outros que sexa susceptible da identificación da autoría; de darse o caso, a R. e I. Cofradía da Dorna non valorará a proposta.

16.- A selección das propostas gañadoras terá lugar antes do 1 de Abril de 2017.

17.- Os artistas seleccionados disporán de prazo ata o 15 de Xuño de 2017 para presentar as obras definitivas.

18.- As pezas seleccionadas participarán nunha exposición que vai ter lugar durante o mes de Xullo nun lugar a determinar.

19.- Os artistas/participantes non poderán facer público nin exhibir parcial ou totalmente as obras seleccionadas antes da súa entrega á R. e I. Cofradía da Dorna.

20.- Na elaboración de cada peza, o artista deberá cinguirse ás características reflectidas na proposta inicial e que deron lugar á súa elección (materiais, tamaño, acabado final, cores, etc). A R. e I. Cofradía da Dorna resérvase o dereito de rexeitar aquelas obras que non se adapten á proposta inicial ou cuxas variacións, sufridas no proceso de creación, non fosen consultadas/consensuadas coa Cofradía da Dorna con anterioridade á entrega.

21.- A participación no concurso supón a aceptación destas bases.

22.- O non cumprimento dalgún dos requisitos recollidos nestas bases suporá a non valoración do proxecto por parte da R. e I. Cofradía da Dorna.

23.- A  R. e I. Cofradía da Dorna resérvase o dereito para resolver calquera cuestión non recollida nestas bases.

24.- As propostas non premiadas poderán ser reclamadas polo autor/a durante os trinta días seguintes á data de publicación das obras seleccionadas. Transcorrido este prazo, a R. e I. Cofradía da Dorna non se fará responsable da súa conservación ou posterior devolución.

 

Ribeira, 24 de Xaneiro de 2017.

Login socias e socios

Desconectar

Escaparate Dorneiro

Colaboran

Himno Dorneiro

Descargar

Nós somos de Boas Prácticas

Boas Practicas

Canal Youtube

SESION 75 - XAKIRA E BISARRAP

EVENTOS:

Non hai evento

Colabora con nós:

IMG-20170725-WA0043 Diputación da Coruña

Escaparate Dorneiro