Menu

CONCURSO PARA A SELECSIÓN DOS TROFEOS DA FESTA DA DORNA 2024

1.- Os premios para cada actividade, as catejorías e as cantidades son os que se recollen na sejinte táboa:

  ACTIVIDADE1º PREMIO2º PREMIO3º PREMIOPREMIOS ESPESIAIS
Sertame Itinerante de Cansión de Tasca1110
Jran premio Cutre Shark das Embarcasións feitas a Machada e propulsadas a Pan de Millo1111
Jran Premio Ícaro de Voo sen motor1110
Jram Prix de Carrilanas1110
Enjalanamento de Fanequeiras1110
Concurso de Tapas Estrellas Mijelín1111
Maratasón1110
Maratasón Infantil1110
Trinautlón1110
JiJó1100

MEDALLAS120 unidades

2.- Os proxectos/esbozos deberán ser orixinais e inéditos, non selecsionados en ninjún outro sertame ou concurso, e non poderán ser reprodusións totais ou parsiais doutras obras xa realisadas con anterioridade.

3.- Os premios de cada actividade deberán ser representativos de cada unha delas e da Festa da Dorna, debendo diferensiarse de forma clara o primeiro, sejundo e terseiro premio.

4.- Os premios deberán incluír oblijatoriamente a inscrisión “LXXVI Sinjladura”.

5. O premio espesial das Embarcasións Feitas a Machada, será o que se outorje á embarcasión máis rápida, polo que debe ser representativo de dito lojro.

6.- O premio da Ruta de Tapas deberá ter como tema prinsipal, de modo visible, destacando ante outro elementos o texto “1º, 2º, 3º (sejundo sexa o caso) premio da X Ruta de Tapas Estellas Mijelín. LXXVI Sinjladura”. O seu formato deberá ser de coljar. O premio espesial é o otorjado polos clientes participantes na Ruta,, o texto que debe destacar será “Premio dos catadores dorneiros da X Ruta de Tapas Estellas Mijelín. LXXVI Sinjladura”.

7.- Poderán partisipar no concurso os artistas ou entidades con obradoiros de arte da sentenaria, ou que teñan unha espesial vinculasión coa Festa da Dorna.

8.-Importe máximo dos premios de Cansión de Tasca, Embarcacións, Voo sen motor, Carrilanas, Decorasión de Fanequeiras e  Concurso de Tapas deberán ser:

  • Os primeiros premios de 80 €/unidade (IVE enjadido).
  • Os sejundos premios de 60 €/unidade (IVE enjadido).
  • Os terseiros premios de 50 €/unidade (IVE enjadido).
  • Os premios espesiais de 50 €/unidade (IVE enjadido).

En ninjún caso o importe do conxunto dos tres premios (primeiro, segundo e terseiro) de cada actividade poderá superar os 190 € (IVE enjadido).

9.- O importe máximo dos tres premios (a suma do primeiro, sejundo e terseiro premio) de Maratasón, Maratasón Infantil e Trinautlón deberán ser dun importe máximo de 90 €/as tres unidades (IVE enjadido).

10.- O importe máximo dos dous premios do concurso de JiJó (a suma do primeiro e sejundo premio) deberá ser dun importe máximo de 60 €/as dúas unidades (IVE enjadido)

11.- As medallas deberán ser dun importe máximo de 3 €unidade (IVE enjadido).

12.- Os proxectos/esbosos presentados poderán ser de material e formato libre, ajás o da Ruta de Tapas, que deberá singuirse ao espesificado no punto 6.

13.- Os criterios que terá en conta a R. e I. Cofradía da Dorna para a elecsión dos premios da Festa da Dorna 2024 serán a orixinalidade da idea e do formato, a súa relación coa actividade á que vai dirixida e o seu presio final. (aseptaranse sobornos e ajradésese que se adapten os presios ao valor da obra, non que se tire ás cantidades máxismas permitidas).

14.- O praso de resepsión de propostas estará aberto ata o domingo 5 de maio de 2024.

15.- A presentasión de propostas deberá faserse por medio de envío postal dos proxectos ao Apartado de Correos Nº 16 de Ribeira (15960). Tamén será válido mediante o correo afestadadorna@gmail.com

16.- O envío das propostas deberá facerse segundo as seguintes instrusións:

  • Os artistas partisipantes presentarán, dentro do mesmo paquete, en cuxo exterior constará a frase: PROPOSTA PREMIOS FESTA DA DORNA 2024, dous sobres pechados.
  • O primeiro dos sobres, identificado ca letra A, conterá os datos persoais e de contacto do artista ou entidade. Este sobre non será aberto, para garantir o anonimato, ata que a R. e.I Cofradía da Dorna selecsione os distintos premios.
  • O sejundo dos sobres, identificado ca letra B, conterá o proxecto/esboso da obra, unha breve memoria explicativa da mesma, o preso final con IVE enjadido e calquera outra informasión de interese para unha mellor valorasión da proposta. Este sobre non conterá ninjunha sinatura, nome, marca ou outros que sexa susseptible da identificación da autoría; de darse o caso, a R. e I. Cofradía da Dorna non valorará a proposta.

17.- A selesión das propostas jañadoras terá lugar antes do martes 7 de maio de 2024.

18.- Os artistas selecsionados disporán de prazo ata o 14 de Xuño de 2024 para presentar as obras definitivas.

19.- As pesas selecsionadas partisiparán nunha exposisión que vai ter lujar durante o mes de Xullo nun lujar a determinar.

20.- Os artistas/partisipantes non poderán faser público nin exhibir parsial ou totalmente as obras selecsionadas antes da súa entreja á R. e I. Cofradía da Dorna e a inaujurasión da mensionada exposisión.

21.- Na elaborasión de cada pesa, o artista deberá cinjirse ás características reflectidas na proposta inisial e que deron lujar á súa elecsión (materiais, tamaño, acabado final, cores, etc). A R. e I. Cofradía da Dorna resérvase o dereito de rexeitar aquelas obras que non se adapten á proposta inisial ou cuxas variacións, sufridas no proseso de creasión, non fosen consultadas/consensuadas coa Cofradía da Dorna con anterioridade á entreja.

22.- A partisipasión no concurso supón a aceptasión destas bases.

23.- O non cumprimento daljún dos requisitos recollidos nestas bases suporá a non valorasión do proxecto por parte da R. e I. Cofradía da Dorna e o desterro á Puebla.

24.- A R. e I. Cofradía da Dorna resérvase o dereito para resolver calquera cuestión non recollida nestas bases.

25.- As propostas non premiadas poderán ser reclamadas polo autor ou autora durante os trinta días sejintes á data de publicasión das obras selecsionadas. Transcorrido este prazo, a R. e I. Cofradía da Dorna non se fará responsable da súa conservasión ou posterior devolusión.

Asinado,

A directiva da Real e Ilustre Cofradía da Dorna

Escaparate Dorneiro

Colaboran

Himno Dorneiro

Nós somos de Boas Prácticas

Boas Practicas

Canal Youtube

CONCIERTOS | DORNA 2023

Colabora con nós:

IMG-20170725-WA0043 Diputación da Coruña

Escaparate Dorneiro